Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Ads related to truyen thong sskss - khhgd nam 2013
Web
Dan so Viet Nam dat 90 trieu nguoi vao nam 2013

Du kien den nam 2013 dan so Viet Nam se ... KHHGD cho biet, nam 2012 la ... thanh bang cach day manh cong tac tuyen truyen van dong, chu trong truyen thong truc ...

BO YTE CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM TONG cue DAN SO ...

Mot so dia ptiuong co dia ban thuc hien thi diem trien khai mo hinh Truyen thong long ghep dap ung dich vu KHHGD va nang cao chat lugng DS (bao gom Cao Bang, Quang ...

HlTONG DAN Sir clung kinh phi cong tac Dan s6 - KHHGD nam 2013

Sir clung kinh phi cong tac Dan s6 - KHHGD nam 2013 ... LI- Dpi luu dpng Yte - KHHGD: Thuc hien cong tac truyen thong, tu van va cung cap dich vu cham soc

Cong tac Dan so Ke hoach hoa Gia dinh quyet dinh su phat ...

... chua tuong xung voi tam quan trong cua cong tac DS-KHHGD. Cong tac truyen thong kem cung gop phan vao viec ... phi cho cong tac truyen thong ... nam, la phai kip ...

Truyền thông nâng cao nhận thức về DS-KHHGĐ ...

Sức khỏe nam giới; ... công tác truyền thông nâng cao nhận ... tư vấn nâng cao hiểu biết về SKSS-KHHGĐ và có đến 90% đối tượng ...

Kenh truyen thong dan so - suc khoe

Kenh truyen thong dan so - suc khoe ... 1-5 giờ sáng ngày 1/11/2013. ... tình hình dân số ở Việt Nam cũng như trên Thế gới, các thông tin về ...

SO Y IE LONG ANCONG HOA XA II0I CIIU NGIMA VIET NAM

truyen thong giao due ve DS-KHHGD nam 2013, De hirang irng ngay Dan so the giai 11-7-2013 vai chu de "Mung thai & tudi vi thanh nien ", ...

Tu Vi Tuoi Binh Dan Trong Nam 2013 - Askives Docs

... ngay/f^thdng 01 nam 2013... nhan dan trong huyen long yeu nuac, niem tu hao ve truyen thong each mang, ve ... tac thi dua, nham nang cao nhan thuc trong can bo va ...

Phát động Chiến dịch truyền thông chăm sóc sức ...

... KHHGĐ tỉnh phối hợp với UBND huyện Mèo Vạc phát động Chiến dịch truyền thông vận động ... 2013. Liên hệ. Đặt ... Việt Nam 26 ...

Quyết định 102/QĐ-TCDS 2013 Vụ Truyền thông Giáo ...

quyết định 102/qĐ-tcds năm 2013 quy ... truyen thong giao duc tong cuc ds khhgd,chuc nang vu truyen thong giao duc tong cuc ds ... việt nam ”, “tháng ...

Ads related to truyen thong sskss - khhgd nam 2013
Ads