Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Ads related to truyen thong sskss - khhgd nam 2013
Web
Dan so Viet Nam dat 90 trieu nguoi vao nam 2013

Du kien den nam 2013 dan so Viet Nam se ... KHHGD cho biet, nam 2012 la ... thanh bang cach day manh cong tac tuyen truyen van dong, chu trong truyen thong truc ...

BO YTE CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM TONG cue DAN SO ...

Mot so dia ptiuong co dia ban thuc hien thi diem trien khai mo hinh Truyen thong long ghep dap ung dich vu KHHGD va nang cao chat lugng DS (bao gom Cao Bang, Quang ...

HlTONG DAN Sir clung kinh phi cong tac Dan s6 - KHHGD nam 2013

Sir clung kinh phi cong tac Dan s6 - KHHGD nam 2013 ... LI- Dpi luu dpng Yte - KHHGD: Thuc hien cong tac truyen thong, tu van va cung cap dich vu cham soc

Cong tac Dan so Ke hoach hoa Gia dinh quyet dinh su phat ...

... chua tuong xung voi tam quan trong cua cong tac DS-KHHGD. Cong tac truyen thong kem cung gop phan vao viec ... phi cho cong tac truyen thong ... nam, la phai kip ...

Truyền thông nâng cao nhận thức về DS-KHHGĐ ...

... công tác truyền thông nâng cao nhận ... tư vấn nâng cao hiểu biết về SKSS-KHHGĐ và có đến 90% đối tượng ... Năm 2013, tiếp tục ...

SO Y IE LONG ANCONG HOA XA II0I CIIU NGIMA VIET NAM

truyen thong giao due ve DS-KHHGD nam 2013, De hirang irng ngay Dan so the giai 11-7-2013 vai chu de "Mung thai & tudi vi thanh nien ", ...

Nam: Thực hiện tốt Chiến dịch truyền thông ...

... Thực hiện tốt Chiến dịch truyền thông chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2013. ... vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2013 ... Hà Nam cho biết, trong năm ...

Thai At Tu Vi 2013 Tuoi Hoi - Askives Docs

... truong hop mai bi m4c beiib cum gia cam, ke tu dau nam 2013 den nay tong so ... lire, vat tu, kinh phi nham umg pho kip thai khi c6 dich cum gia cam xay ra, ...

Đoàn TNCS HCM - Tỉnh Nghệ An đoạt giải nhì liên ...

... niên về truyền thông về DS-KHHGD cụm các tỉnh duyên hải miền Trung năm 2013: ... Dân số và Chăm sóc SKSS tại Việt Nam giai ...

ke hoach hoa gia dinh - Tìm Kiếm - Viet Bao Viet Nam

... Vu truong Vu truyen thong giao duc Uy ban dan so, ... cong bo ket qua dieu tra bien dong dan so va ke hoach hoa gia dinh (KHHGD) tai Viet Nam thoi diem 1/4/2005. ...

Ads related to truyen thong sskss - khhgd nam 2013
Ads